• Start
 • Miljöarbete
 • Kvalitetssystem

Kvalitetsledningssystem

Jan Fransson Elkonsult AB har för sin verksamhet upprättat ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008. Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och är dokumenterat i en Handbok.

Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner.

Ansvarsfördelning

Kvalitetsorganisationens ansvarsfördelning bygger på följande personer:

 • VD har det övergripande ansvaret för kvalitetssystemets upprätthållande.
 • Kvalitetsansvarig ansvarar för kvalitetssystemets funktion.
 • Internrevisorn utför interna revisioner med jämna mellanrum och kontrollerar så att kvalitetssystemet efterlevs av samtliga på JFAB.
 • Handläggare har det övergripande ansvaret i det specifika projektet.
 • Respektive konstruktör ansvarar för kvalitetssäkring av det egna arbetet genom checklistor framtagna av JFAB där varje punkt dateras och signeras.
 • Kvalitetsdokument utgörs av kvalitetsplan, kvalitetsmanual, dagbok, tidplaner och checklistor.

Vid avtalsgenomgång går handläggare och kunden/beställare genom förfrågan så att inga oklara punkter finns, därefter lämnas en uppdragsbekräftelse på förfrågan. När uppdraget har inkommit till JFAB går handläggaren igenom kontraktet ytterligare en gång med kund/beställaren och meddelar även vilka personer som skall arbeta med projektet, därefter upprättas en tidplan där tid avsätts för intern kontroll, samgranskning och kundens granskning och checklistor tas fram.

Samråd skall ske med handläggare om hur eventuella sido- och underkonsulters kvalitetssäkring samordnas med JFAB:s kvalitetssystem.

En projektplan upprättas vid projektstart för planering av kvalitets- och miljöstyrning av projektet, dessutom anges här även kund/beställarens kvalitets- och miljökrav.

Kontroll av underlagsdata från beställare, sido-, underkonsulter eller andra kontrolleras och godkännes av handläggare innan uppgifter lämnas vidare. Innan godkännande och utgivning av handlingar granskar Handläggare innehållet i handlingarna, kontrollerar att egenkontrollen har utförts och att kvalitets- och miljökraven överensstämmer med JFAB´s och kund/beställarens krav.

Kundfokus

Kvalitetsledningssystemet bygger på en kundfokusering av verksamheten i syfte att öka kundtillfredsställelsen.

Kvalitetsarbetet säkerställer att kundens krav på produkt och tjänster fastställs, dokumenteras och uppfylls. I kontraktsgenomgång före beställning dokumenteras krav på produkter och tjänster.

För våra huvudprocesser finns uppsatta kvalitetsmål som mäts och följs upp.

Kvalitetspolicy

 • Att samtliga åtaganden (uppdrag) stora som små, utförs på ett fackmannamässigt och noggrant sätt.
 • Att krav och målsättning blir uppfyllda av såväl beställare som samhälle.
 • Att allt material och underlag som finns inför åtagandet är väl genomarbetat tillsammans med beställaren för att undvika missförstånd.
 • Att samtliga på JAN FRANSSON ELKONSULT AB tar ansvar inom sitt ansvarsområde.
 • Att upprättat kvalitetssystem skall följas och underhållas genom ständiga förbättringar.

Kvalitetsmål

Inom ramen för vår kvalitetspolicy fastställs övergripande kvalitetsmål för hela verksamheten samt detaljerade kvalitetsmål per process eller funktion. Kvalitetsmålen skall vara realistiska och mätbara.

Övergripande kvalitetsmål

Vårt övergripande kvalitetsmål är ökad kundtillfredsställelse

Mätning av kundtillfredsställelse sker genom att vi i dialog med kund följer upp genomförda projekt innan de avslutas.

Tillbaka