Kvalitetsmål

Inom ramen för vår kvalitetspolicy fastställs övergripande kvalitetsmål för hela verksamheten samt detaljerade kvalitetsmål per process eller funktion. Kvalitetsmålen skall vara realistiska och mätbara.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem

Jan Fransson Elkonsult AB har för sin verksamhet upprättat ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008. Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och är dokumenterat i en Handbok.

Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner.

Läs mer

Miljöledningssystem

Vårt miljöarbete är ett kontinuerligt arbete som beskrivs med nedanstående bild.

 miljoledningssystem

Läs mer